Mizuho

Mizuho

" Hey guys, I think we lost Miz... "

" ... huh?! "